Privacy beleid

Business Psychology International (BPI) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BPI werkt volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Nimmer informatie verstrekken aan derden betreffende de inhoud van de behandeling of rapportage, zonder dat u daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor hebt gegeven;
 • Informatie verstrekking over de behandeling aan uw werkgever, arbodienst of andere belanghebbende instantie, als (deel) betaler van het traject, betreft slechts procesinformatie, ofwel de voortgang van de behandeling en gaat nooit over de inhoud van de behandeling;
 • Zorg dragen voor de geheimhoudingsverplichting onder het eventuele directe personeel en derden die ingeschakeld zijn bij werkzaamheden van BPI
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze verwerkers maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als BPI zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten of leveranciers

Persoonsgegevens van cliënten of leveranciers worden door BPI verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): cliëntencontact, opstellen en uitvoeren van de opdracht en administratieve doeleinden. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BPI de volgende persoonsgegevens van u vragen: N.a.w. opdrachtgever / leverancier, Contactpersoon, E-mailadres / telefoonnummer. Persoonsgegevens cliënt, N.A.W. Telefoonnummer; E-mailadres;

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door BPI opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Na deze termijn worden alle persoonsgegevens betrekking hebbende op de cliënt verwijderd en vernietigd. Rechten omtrent uw gegevens U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens BPI van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor die personen binnen de organisatie die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Cookies

Onze website https://BP-Int.com/ gebruikt cookies van Google Analytics. Deze zijn ingesteld dat ze anoniem werken. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, volgens de geldende de Europese cookiewetgeving.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Business Psychology International (BPI)

Wouter van Kempen BBA, MSc

Vliegertstraat 2, 6005 PR WEERT

Tel. +31(0)495 54 60 17, info@BP-Int.com

Translate »